KVKK Aydınlatma Metni

SİMYA DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 1. Giriş

SimyaDanışmanlık Anonim Şirketi (“Simya”); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK/Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğinisağlamak amacıyla birtakım temel kurallar benimsemiştir. Bu bahisle, işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), KVKK’nın 10uncu maddesi uyarınca, gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetleri ve Kanun’dan doğan haklar hususunda bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

Kişisel Veriler, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni aşağıdaki gerçek kişiler için geçerlidir:

 • Potansiyel Girişimciler: Yatırım sürecine ilişkin sözleşmelerin imzalanması öncesinde, Simya’dan yatırım almaya yönelik başvuruda bulunan girişimcileri ve girişim şirketiniifade eder.
 • Girişimciler:Simya’dan yatırım alan girişimcileri ve girişim şirketini ifade eder
 1. Veri Sorumlusu Sıfatı

KVVK uyarınca, Kişisel Verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatıyla Simyatarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan kapsamda işlenmekte ve aktarılmaktadır. İlgili taraflara ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

Simya Danışmanlık Anonim Şirketi

Adres: Esentepe Mah. Talat Paşa Cad. No:5 İç Kapı No:1 Şişli/İstanbul

Ticaret Sicil Numarası: 401574-5

MERSİS Numarası: 0770108953500001

 1. Tanımlar

Açık Rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

İlgili Kişi
Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi

KVKK
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Veri Aktarımı
Taraflarca sözlü, yazılı, elektronik ortamda ve sair yollarla gerçekleştirilen Kişisel Veri Aktarımı

Veri Sorumlusu
Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

 1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Toplama Yöntemleri

Veri Sorumlusu tarafından işlenen Kişisel Veri kategorileri ve toplama yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Potansiyel Girişimciler için;
Veri KategorisiTemin Edildiği KanalToplama Yöntemi
Kimlik Bilgileri[.] adresli internet sitesine yapılan başvurular aracılığıyla web sitesi ve eposta üzerindenKısmen Otomatik Yollarla
İletişim Bilgileri[.] adresli internet sitesine yapılan başvurular aracılığıyla web sitesi ve eposta üzerindenKısmen Otomatik Yollarla
 1. Girişimciler için;
Veri Kategorisi Temin Edildiği Kanal Toplama Yöntemi 
Kimlik Bilgileri“A” maddesinde belirtilen temin kanallarına ek olarak, Kişinin Kendisinden; Yatırım Dokümanları üzerinden elden ve eposta üzerindenKısmen Otomatik ve Otomatik Olmayan Yollarla
İletişim Bilgileri“A” maddesinde belirtilen temin kanallarına ek olarak, Kişinin Kendisinden; Yatırım Dokümanları üzerinden elden ve eposta üzerindenKısmen Otomatik ve Otomatik Olmayan Yollarla

 

 1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve İşleme Şartları/Hukuki Sebeplerine İlişkin Açıklamalar

Veri Sorumlusu tarafından, Kişisel Veriler,aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 1. Potansiyel Girişimciler için;

Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının“c”  bendi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde” hukuki sebebine dayanılarak işlenen Kişisel Verilerin işleme amaçları:

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş fırsatlarının değerlendirilmesi
 1. Girişimciler için;
 1. Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının “a” bendi kapsamında “Kanunlarda açıkça öngörülme” veya Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının“ç” bendi kapsamında “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için zorunlu olan durumlar” hukuki sebebine dayanılarak işlenen Kişisel Verilerin işleme amaçları:
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 1. Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının“c” bendi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde” hukuki sebebine dayanılarak işlenen Kişisel Verilerin işleme amaçları:
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının“f “ bendi kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenen Kişisel Verilerin işleme amaçları:
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Yukarıda belirtilen Kişisel Veri işleme faaliyetlerine ek olarak, Veri Sorumlusu tarafından yatırım yapılması için başvuru ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve Açık Rıza hukuki sebebine dayanılarak, Girişimcilere ait İsim/Soyisim, [.] verileri işlenmekte ve [.] uzantılı internet sitesi ile Simya’ya ait sosyal medya hesapları üzerinden herkese açık bir şekilde yayımlanmaktadır.Bu kapsamda hazırlanan ilgili Açık Rıza Metni Girişimcilerin onayına sunulmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması/Yurtdışına Aktarılması Şartları

Kişisel Veriler,Veri Sorumlusu tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla ve yine aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilmektedir:

 1. Potansiyel Girişimcilere ait Kişisel Veriler üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.
 1. Girişimcilere ait Kişisel Veriler ise,

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları:Kişisel Veriler, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve talep edilmesi halinde diğer idari otoriteler ile yargı mercileri ile paylaşılabilmektedir.

Tedarikçiler:Kişisel Veriler, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla Hukuk Büroları, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla Mali Müşavirler ve Banka ile paylaşılabilmektedir.

7.KVKK’nın11 inci Maddesi Uyarınca İlgili Kişi Hakları

İlgili Kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden iletmeniz halinde, Veri Sorumlusu, talebinizi, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde,Veri Sorumlusu tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11 ve 13üncü maddeleri uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda listelenmiştir:

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer KVKK hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

KVKK kapsamında, Kişisel Verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da tarafınızca Simya’ya daha önce bildirilen ve Simya’nın sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle [.]@com adresine,

KVKK’nın 13 üncü maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in başvuru usulünü düzenleyen 5 inci maddesine uygun şekilde iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Veri Sorumlusu tarafından yapılacak güncellemeler İlgili Kişi’yebildirilecektir.